Terms and conditions

ALGEMENE LEVERINGSVOORWAARDEN van STAAD
(versie mei 2018)


1. Algemeen
1.1 In deze Voorwaarden wordt verstaan onder:
Staad: Staad Groep B.V. en alle aan haar gelieerde ondernemingen en vennootschappen welke goederen en/of diensten aanbiedt, verkoopt, verhuurt en/of levert;
Afnemer: de wederpartij van Staad.
Partijen: de partijen bij de te sluiten overeenkomst.
Voorwaarden: de onderhavige Algemene Leveringsvoorwaarden
1.2 Deze Voorwaarden gelden voor alle aanbiedingen en overeenkomsten – alsmede op de fase daaraan voorafgaande –voor het leveren van goederen en/of het verrichten van diensten en/of het tot stand brengen of wijzigen van een werk. Zij zijn ook van toepassing op eventuele aanvullende of vervolgovereenkomsten. Voorts zijn zij van toepassing op alle vormen van dienstverlening door (een werknemer van) Staad aan (een werknemer van) Afnemer welke (enigszins) verband houdt met de hiervoor in de eerste zin genoemde overeenkomsten (zoals bijvoorbeeld doch niet uitsluitend het kosteloos verstrekken van technisch advies).
1.3 Deze Voorwaarden gelden exclusief in die zin, dat specifieke bedingen en algemene voorwaarden van de zijde van Afnemer niet gelden, behoudens indien en voorzover zij schriftelijk en nadrukkelijk door Staad zijn aanvaard. Een afwijkend(e) beding (voorwaarde) geldt uitsluitend voor het geval de afwijking schriftelijk is overeengekomen.
1.4 Indien bij koop/verkoop of ruil van een gebruikte machine en/of truck een "Garantieverklaring gebruikte machines of trucks" wordt afgegeven, gelden tevens de Voorwaarden uit die Garantieverklaring. Voor zover de Voorwaarden uit de Garantieverklaring afwijken van deze Voorwaarden, prevaleren de Voorwaarden uit de Garantieverklaring.


2. Aanbiedingen
2.1 Tenzij uitdrukkelijk anders aangegeven, zijn alle aanbiedingen van Staad, in welke vorm ook gedaan, vrijblijvend in die zin dat ook na aanvaarding door Afnemer van een aanbieding van Staad, Staad bevoegd is de aanbieding binnen drie volle kalenderweken na de aanvaarding te herroepen.
2.2 Tenzij uitdrukkelijk anders aangegeven, vormen opgaven en specificaties met betrekking tot maten, gewichten, capaciteiten, prestaties of resultaten in afbeeldingen, tekeningen, catalogi, prijscouranten, reclamemateriaal e.d. slechts benaderingen die Staad niet binden. Aan dergelijke benaderingen kan Afnemer geen rechten ontlenen.
2.3 Alle aanbiedingen van Staad zijn gebaseerd op de bij de aanvraag door Afnemer verstrekte gegevens. Afnemer is zelf verantwoordelijk voor een juiste en volledige aanvraag. Voor (de gevolgen van een) eventuele foutieve althans onvolledige informatie in die aanvraag, is Staad niet aansprakelijk.
2.4 Tenzij anders overeengekomen behouden aanbiedingen hun geldigheid tot maximaal 2 maanden na dagtekening van de aanbieding.


3. Verhuur
3. Dagelijks onderhoud
3.1.1 Bij verhuur zijn de aanbiedingen altijd exclusief dagelijks onderhoud (zoals in de bedienings- en onderhoudshandleiding welke in de cabine van het object te vinden is) en exclusief schaderisico verzekering.
Dagelijks onderhoud omvat o.a. maar niet uitsluitend (indien van toepassing op het object):
- Brandstofpeil contoleren en indien nodig bijvullen,
- Brandstofvoorfilter controleren en indien nodig vocht aftappen,
- Motorpeil controleren en indien nodig motorolie bijvullen via de motorolievuldop,
- Peil hydraulische tank controleren en indien nodig bijvullen,
- Peil zwenkkast controleren en indien nodig bijvullen,
- Peil rijkasten controleren en indien nodig bijvullen,
- Stofvanger voor oliekoeler en tussenkoeler schoonmaken,
- Koelsysteem controleren en indien nodig koelvloeistof bijvullen,
- Peil ruitensproeiervloeistof controleren en indien nodig bijvullen,
- Hydraulisch systeem controleren op lekkages,
- Brandstofsysteem controleren op lekkages,
- Koelventilatorbladen controleren,
- Luchtinlaatsysteem controleren,
- Bandenspanning en indien nodig bijvullen,
- Rupswerk controleren, indien slijtage / loszittende onderdelen, melden aan Staad.
- Volgens smeersysteem en vernoemde intervallen dat in object aanwezig is de smeerpunten doorsmeren, o.a. pennen van het dozerblad , pennen van de stabilisatiesteunen smeren, pennen van de giek, arm, graafarm smeren, snelwissel smeerpunten smeren, zwenklager van de draaikrans smeren,
- Goede werking veiligheidsgordel controleren,
- Achteruitkijkcamera op juiste werking controleren,
- Spiegels op beschadigingen controleren en indien nodig schoonmaken en afstellen,
- Werking van alle schakelaars en van rijalarm controleren,
- Werking van alle buitenlichten, claxon, indicator- en verklikkerlampjes op het bedieningspaneel controleren,
3.1.2 Afwijkingen van gedane aanbiedingen binden Staad alleen, indien deze door Staad schriftelijk akkoord zijn verklaard.
3.1.3 De dag en weekhuurprijzen zijn gebaseerd op een gebruik van 8 uur per dag of 40 uur per week. Bij een gebruik van meer dan 8 uur per dag of 40 uur per week geldt een door Staad vast te stellen korting. Meeruren worden naberekend op basis van de huurprijs per uur met een korting van 10%. Compensatie van minderuren is niet van toepassing.
3.2. Huurperiode
3.2.1 Huurovereenkomsten worden aangegaan voor een periode van minimaal één volledige dag en voor maximaal de periode als in de huurovereenkomst vermeld.
3.2.2 Bij het bepalen van de huurperiode worden alle dagen, ook zaterdagen, zon- en feestdagen en andere vrije dagen meegerekend en telt een gedeelte van een dag als een volledige dag.
3.2.3 De Afnemer dient het object uiterlijk op de dag en het tijdstip dat de huurovereenkomst eindigt aan Staad te retourneren, tenzij er sprake is van automatische verlenging (zie punt 3.9.1) onder gelijkwaardige condities.
3.2.4 De huurperiode eindigt nadat Staad het object heeft ingenomen, d.m.v. inspectie en akkoord bevinding door het ondertekenen van een retourbon door Staad. Het gehuurde object onbeheerd afmelden en achterlaten op het werk of in of bij één van de vestigingen van Staad wordt niet geaccepteerd als einde huurperiode.
3.3. Ter beschikkingstelling(aflevering), afhalen en levertijd
3.3.1 lndien zulks is overeengekomen geschiedt het ter beschikking stellen en het ophalen van het object aan het door de Afnemer opgegeven adres binnen Nederland voor zijn rekening. Projectverplaatsingen van objecten dienen tijdig schriftelijk te worden gemeld en vooraf schriftelijk te worden goedgekeurd door Staad, Eventuele meerkosten als gevolg hiervan zijn voor rekening van Afnemer.
3.3.2 Het opgegeven tijdstip van ter beschikkingstelling geldt slechts bij benadering. Staad is niet aansprakelijk voor overschrijding van het opgegeven tijdstip.
3.3.3 Het object dient direct bij ontvangst te worden gecontroleerd door Afnemer. Reclames moeten op de dag van aflevering, direct schriftelijk worden gemeld op het afleveringsformulier/de huurovereenkomst. Na ingebruikname worden geen reclames meer geaccepteerd tenzij als storing
3.3.4 Indien een aflevering op verzoek van Afnemer wordt uitgesteld is Staad gerechtigd de overeengekomen huur door te berekenen tot het moment van de werkelijke aflevering, hetzij de overeenkomst te ontbinden.
Indien de objecten door expeditie van Staad of van Derden worden teruggebracht, worden deze bij terugkomst op de vestigingen gecontroleerd. Het meenemen van de objecten door onze expeditie of die van Derden is niet te beschouwen als een dergelijke controle. Indien schade, verlies, niet schoonmaken of onjuist verpakken etc. wordt vastgesteld, laat Staad dat binnen 10 werkdagen aan de Afnemer weten. Na melding kan Staad direct tot vervanging of reparatie overgaan en de kosten hiervan aan de Afnemer in rekening brengen. Afnemer is gehouden deze kosten aan Staad te vergoeden.
3.4. Verzekering
3.4.1 Indien Staad het object inclusief een verzekering tegen beschadiging, vernietiging en verlies ter beschikking heeft gesteld, geldt, onverminderd het elders in de ze voorwaarden bepaalde, dat:
a. Afnemer als een ‘goed huisvader’ voor het object dient zorg te dragen;
b. Afnemer een beschadiging, vernietiging of een verlies van het object onverwijld schriftelijk aan Staad dient te melden;
c. Afnemer gehouden blijft aan Staad de schade te vergoeden, die Staad als gevolg van beschadiging, vernietiging en/of verlies van het Object lijdt, indien en voor zover de door Staad afgesloten verzekering geen dekking biedt, bijvoorbeeld vanwege het ‘eigen risico’ of omdat de beschadiging, vernietiging en/of het verlies van het Object is veroorzaakt door grove schuld van Afnemer, omdat Afnemer de beschadiging, vernietiging of het verlies niet tijdig aan Staad heeft gemeld, of omdat de verzekerde som niet toereikend is om de schade als gevolg van beschadiging of verlies van het Object volledig te dekken.
3.5. Overige bepalingen
3.5.1 Indien buiten de schuld van de Afnemer schade/storing aan het object is ontstaan, heeft hij recht op vervanging door een gelijkwaardig object gedurende de verdere looptijd van de overeenkomst. Onkosten of schade bij stagnatie van werk door uitvallen van de objecten kunnen niet op Staad verhaald worden.
3.5.2 Staad is niet aansprakelijk voor ondergrondse schades.
3.5.3 Staad aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor onheil van buitenaf, bijvoorbeeld doch niet uitsluitend waterschade t.g.v. lekkage van object.
3.6. Verplichtingen van Afnemer
3.6.1 Afnemer dient het object in dezelfde staat terug te bezorgen/laten bezorgen, als waarin Afnemer deze heeft ontvangen, dat wil zeggen, onderhouden, (e.e.a. behoudens normale slijtage), gereinigd etc.
3.6.2 a. Indien een waarborgsom is overeengekomen dient de waarborgsom door Staad te zijn ontvangen voordat het object aan Afnemer ter beschikking wordt gesteld.
b. Na terugontvangst van het object zal deze waarborgsom aan Afnemer worden
gerestitueerd binnen 3 weken, onder aftrek van eventueel aan Staad nog toekomende huurpenningen en/of schadevergoeding en/of kosten.
c. Staad zal geen rente vergoeden over het bedrag van de waarborgsom.
3.6.3 a. Afnemer is verplicht het object overeenkomstig de bestemming te gebruiken en als een goed huisvader verzorgen, waarbij eventuele voorgeschreven en aan Afnemer ter hand gestelde bedieningsvoorschriften in acht genomen dienen te worden.
b. Afnemer is verantwoordelijk voor het gebruik van de juiste brandstof en smeermiddelen en voor het op peil houden van het oliepeil van het object gedurende de gehele huurperiode.
c. Het is Afnemer niet toegestaan veranderingen aan het object aan te brengen, dan wel zelf reparaties te verrichten, behoudens op grond van door Staad gegeven uitdrukkelijke toestemming en de onder 3.1.1. genoemde handelingen.
d. Afnemer is verplicht elke schade boven € 100,- en/of elk gebrek aan het object onmiddellijk schriftelijk aan Staad te melden.
e. Het gebruik van het object is alleen toegestaan aan medewerkers in loondienst van de Afnemer tenzij vooraf door Staad schriftelijk anders is goedgekeurd.
3.6.4 Indien voor het gebruik van het object een vergunning of rijbewijs nodig is, draagt Afnemer zorg voor de tijdige verkrijging van de vergunning of rijbewijs, tenzij nadrukkelijk anders is overeengekomen met Staad.
3.6.5 Afnemer mag het object niet buiten Nederland brengen en of doen gebruiken door derden zonder schriftelijke en voorafgaande goedkeuring van Staad.
3.6.6 Het is Afnemer niet toegestaan het object te vervreemden, of daarop een pandrecht of enig ander beperkt recht te vestigen. Zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Staad is het Afnemer voorts niet toegestaan het object geheel of gedeeltelijk op welke titel dan ook aan een derde in gebruik te geven of anderszins af te staan, dan wel zijn rechten uit deze Overeenkomst aan een derde over te dragen.
3.6.7 De Afnemer machtigt haar medewerker(s) om het object in ontvangst te nemen en namens haar rechtsgeldig een ter beschikkingstellingbon/afleveringsformulier te tekenen.
3.7. Eigendom en inspectie
3.7.1 Staad behoudt te allen tijde het eigendom van het object en door Staad wordt derhalve het recht voorbehouden het object te allen tijde te controleren of te laten controleren.
3.7.2 De Afnemer verplicht zich reeds nu voor alsdan om hieraan steeds zijn volledige medewerking te zullen verlenen.
3.7.3 Derdenbeding eigenaar/pandhouder:
a. Afnemer verklaart ermee bekend te zijn en voor zover nodig er mee in te stemmen dat de eigendom van het object bij een derde kan (komen te) berusten of dat het object kan zijn (of worden) verpand aan een derde, tot zekerheid van de betaling van al hetgeen deze derde van Staad te vorderen heeft of mocht hebben.
b. Niettegenstaande het bestaan van een huurovereenkomst zal Afnemer het object op
eerste verzoek aan de derde afgeven, zonder dat Afnemer zich daarbij op enig retentierecht zal beroepen, indien en zodra de derde als eigenares of pandhoudster afgifte van het object zal vorderen op grond van niet nakoming van de verplichtingen van Staad jegens de derde. Als gevolg van deze opeising wordt de onderhavige huurovereenkomst van rechtswege met onmiddellijke ingang ontbonden. Afgifte als voornoemd dient te geschieden ten kantore van de derde of op een door die derde aangewezen locatie.
c. Indien de situatie van sub b zich voordoet en de derde het gebruik van het object door Afnemer zou willen continueren, is Afnemer verplicht om op eerste verzoek van de derde een huurovereenkomst met de derde te sluiten voor de resterende looptijd van de huurovereenkomst en onder gelijkluidende condities.
d. Partijen sluiten de toepasselijkheid van de artikelen 7:226 en 7:227 Burgerlijk Wetboek geheel uit.
e. Het hiervoor in lid a t/m d opgenomen ‘derdenbeding’ kan noch door Afnemer, noch door Staad worden herroepen.
3.8. Verlies van materieel
3.8.1 Indien het object gedurende de looptijd van de overeenkomst, door wat voor oorzaak dan ook, verloren gaat of uit de macht van de Afnemer geraakt, dient de Afnemer Staad daarvan direct op de hoogte te stellen en is hij gehouden binnen 8 dagen schade die Staad daardoor lijdt te vergoeden, zodat Staat per direct een gelijkwaardig object kan inkopen. Tevens is Afnemer een vergoeding verschuldigd aan huurderving zijdens Staad. Wanneer er sprake mocht zijn van een strafbaar feit, dan verplicht Afnemer zich onverwijld aangifte te doen bij de bevoegde autoriteiten onder overlegging van een kopie van de aangifte aan Staad.
3.9. Beëindiging, opzegging en vervanging
3.9.1 Een huurovereenkomst kan steeds met onmiddellijke ingang worden beëindigd door retournering én acceptatie van het object door Staad. (zie 3.3)
3.9.2 Indien is overeengekomen dat het object door Staad zal worden opgehaald, dient bij afmelding een termijn van tenminste 24 uur in acht genomen te worden.
3.9.3 Staad heeft steeds het recht om het object door gelijkwaardig materieel te vervangen, zonder dat dit Afnemer enig recht op schadevergoeding geeft.
3.10. Annulering
3.10.1 Indien Staad een voortijdige beëindiging accepteert, zal Staad in rekening brengen de som van de nog niet vervallen resterende termijnen onder een aftrek van 20% aan restitutie.


4. Levering; afnameplicht; tijd en plaats van levering; overgang van risico en eigendom
4.1 Staad is bevoegd tot het doen van deelleveranties.
4.2 De termijn voor levering of uitvoering vangt aan met het tot stand komen van de overeenkomst of, indien betaling aan Staad van een bedrag vóór of bij het begin van de uitvoering van de overeenkomst is overeengekomen, op het moment dat volledige betaling van dit bedrag is ontvangen.
Indien Staad voor de uitvoering van de overeenkomst mede afhankelijk is van de medewerking van Afnemer en Afnemer in die medewerking om welke reden dan ook tekortschiet, wordt de termijn voor uitvoering verlengd met zoveel tijd als Staad redelijkerwijs nodig heeft om de door het tekortschieten van Afnemer veroorzaakte vertraging ongedaan te maken. Hetzelfde geldt, indien vertragingen in de uitvoering ontstaan als gevolg van verzoeken van of vanwege Afnemer of een overheidsinstantie tot wijziging, aanpassing of aanvulling van hetgeen is overeengekomen. Bovendien komen de extra-kosten, die voor Staad in verband met een vertraging als hiervoor genoemd ontstaan, voor rekening van Afnemer. Staad geraakt pas wegens termijnoverschrijding in verzuim, indien Afnemer na het verstrijken van de overeengekomen termijn schriftelijk een redelijke nadere termijn stelt — (welke termijn echter niet korter mag zijn dan veertien kalenderdagen gerekend vanaf de dag van ontvangst van de aanzegging) — en Staad ook binnen die nadere termijn om hem toe te rekenen redenen niet aan zijn leveringsverplichting voldoet.
4.3 Tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen, vindt aflevering plaats vanaf één van de vestigingen van Staad.
4.4 Het risico voor een door Staad te leveren zaak gaat blijvend op Afnemer over bij aankomst op de plaats van aflevering. Indien op het tussen Staad en Afnemer overeengekomen tijdstip van aflevering Afnemer om niet aan Staad toe te rekenen redenen niet afneemt, gaat het risico op dat tijdstip blijvend op Afnemer over. Alle kosten in verband met bewaring en transport, die Staad vanaf het in de vorige zin genoemde tijdstip van aflevering met betrekking tot de zaak moet maken, komen geheel voor rekening van Afnemer.
4.5 Ook indien Staad zich tot het verschaffen van eigendom van een zaak heeft verplicht, blijft ondanks de aflevering de eigendom van de zaak bij Staad, totdat Staad van Afnemer volledige betaling heeft ontvangen van hetgeen Afnemer aan Staad verschuldigd is uit hoofde van geleverde goederen en/of diensten en wegens het tekort schieten in de voldoening van hetgeen Afnemer deswege aan Staad verschuldigd is.
Afnemer mag zaken waarop nog een eigendomsvoorbehoud rust, slechts gebruiken binnen het kader van zijn gewone bedrijfsactiviteiten. Hij mag echter die zaken niet vervreemden, verhuren of met zekerheden of andere beperkt zakelijke rechten belasten. Indien Afnemer enige betalingsverplichting niet nakomt, is Staad bevoegd goederen, waarop nog een eigendomsvoorbehoud rust, zonder medewerking van Afnemer tot zich te nemen. Staad is niet gehouden Afnemer de schade te vergoeden, die deze in verband met de terugname lijdt. De kosten van het terugnemen en eventueel te gelde maken van de goederen komen geheel voor rekening van Afnemer. Hetgeen Staad nog van Afnemer heeft te vorderen, wordt verminderd met de waarde die de teruggenomen goederen voor Staad in het economisch verkeer hebben. Staad hoeft echter nimmer een waarde aan te houden, die hoger is dan de met Afnemer voor die goederen overeengekomen prijs.


5. Handleiding; instructie
5.1 Met betrekking tot te leveren machines en installaties zal Staad Afnemer in de vorm van een handleiding of instructieboek informatie over de constructie, werking en behandeling van de machines en installaties verschaffen, dit echter enkel in geval van een Nederlandse koper en in de Nederlandse taal.
5.2 Afnemer heeft recht op kosteloze instructie, voor zover dat bij de betreffende overeenkomst is afgesproken.


6. Tekeningen, programmatuur e.d.
6.1 Alle tekeningen, afbeeldingen, catalogi, programmatuur (software) en andere gegevens, voor zover niet zijnde een handleiding of instructieboek als in artikel 5 bedoeld, die Staad aan Afnemer ter hand stelt, blijven aan Staad toebehoren en dienen op eerste verzoek van Staad te worden teruggegeven. Behoudens voorafgaande schriftelijke toestemming mogen genoemde gegevens niet worden gekopieerd of aan derden ter inzage worden gegeven.


7. Prijs; aanpassing van prijs
7.1 Alle bedragen genoemd in de aanbiedingen, overeenkomsten, opdrachtbevestigingen en brochures van Staad zijn in euro’s , exclusief omzetbelasting en van overheidswege opgelegde heffingen, in geval Staad voor het transport van zaken zorgdraagt, ook niet de kosten in verband met verpakking, emballage, transport en verzekering. De in de vorige zin genoemde posten kan Staad apart volledig in rekening brengen aan Afnemer.
7.2 Indien tussen Staad en Afnemer een prijs in een andere valuta dan de Euro is overeengekomen en die andere valuta ten opzichte van de Euro in waarde daalt na het moment van de laatste (prijs)aanbieding van Staad, is Staad gerechtigd de prijs aan te passen voor zoveel als nodig is om de opgetreden waardedaling tot het moment van volledige betaling goed te maken.
7.3 Bedragen genoemd in aanbiedingen, opdrachtbevestigingen en brochures van Staad zijn gebaseerd op de laatst bekende kostencomponenten. Staad is gerechtigd om wijzigingen in belastingen, heffingen, lonen, sociale lasten, valutakoersen, materiaal-, grondstoffen- en energieprijzen of andere omstandigheden die verhoging van de kosten voor Staad met zich meebrengen, aan Afnemer door te berekenen.
7.4 De prijzen zijn onder voorbehoud van typefouten. Voor de gevolgen van typefouten wordt geen aansprakelijkheid aanvaard.


8. Betaling en nakoming door Afnemer
8.1 Voor zover niet uitdrukkelijk anders is overeengekomen, dient de overeengekomen prijs zonder enige korting en verrekening binnen drie weken na de op de desbetreffende factuur vermelde factuurdatum geheel te worden voldaan door bijschrijving op de door Staad daarvoor opgegeven bankrekening. Staad is gerechtigd ook voor deelleveranties facturen te zenden.
8.2 Tenzij Staad schriftelijk vooraf met uitstel van betaling heeft ingestemd, is Afnemer niet gerechtigd de betaling van de prijs op te schorten onder meer doch niet uitsluitend om de reden dat het door Staad geleverde of gepresteerde naar zijn mening ondeugdelijk is.
8.3 Vindt nakoming door Afnemer van zijn verplichtingen niet of niet tijdig plaats, dan is Staad, onverminderd zijn overige rechten uit de wet of overeenkomst en zonder dat enige ingebrekestelling nodig is, gerechtigd tot:
a. opschorting van de uitvoering van de overeenkomst, ten aanzien waarvan Afnemer in gebreke is, alsmede van eventuele andere overeenkomsten met Afnemer;
b. vergoeding van alle schade als gevolg van de niet nakoming. Voor zover de niet nakoming, bestaat uit het achterwege blijven van betaling of niet tijdige betaling, zal genoemde vergoeding in ieder geval bestaan uit de wettelijke handelsrente (als bedoeld in artikel 6:119a BW en 6:120 lid 2 BW). De rente is verschuldigd vanaf het moment waarop Afnemer in gebreke is met betaling, tot het moment, waarop Afnemer geheel heeft voldaan aan hetgeen hij aan Staad verschuldigd is. Telkens na afloop van een jaar wordt de in de vorige zin bedoelde rente ook verschuldigd over de reeds verbeurde maar nog niet voldane rente;
c. vergoeding van alle gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten, welke laatste kosten geacht worden minimaal te bestaan uit 15% van hetgeen Afnemer niet tijdig heeft betaald en Staad vordert.
8.4 Indien Staad reden heeft te twijfelen aan de nakoming door Afnemer van zijn verplichtingen - waarbij de navolgende omstandigheden aan de zijde van Afnemer in ieder geval een voldoende reden voor twijfel vormen: herhaalde nalatigheid in betaling, beslaglegging ten laste van Afnemer, surséance van betaling, faillissement en of aanvraag voor een schuldsanering (WSNP) van de Afnemer, bij stillegging, aandelen verkoop of liquidatie van diens bedrijf dan wel gehele of gedeeltelijke staking van het bedrijf -, wordt al hetgeen Afnemer aan Staad verschuldigd is terstond opeisbaar en is Staad bevoegd de nakoming van zijn verplichtingen op te schorten, totdat nakoming door Afnemer, inclusief volledige betaling, dan wel - naar genoegen van Staad- zekerheid voor de betaling, is afgerond. Vindt volledige betaling of genoegzame zekerheidstelling niet binnen veertien (14) kalenderdagen na het daartoe strekkende verzoek plaats, dan is Staad bevoegd om de betreffende overeenkomst voor ontbonden te verklaren onverminderd zijn recht op vergoeding van geleden en/of nog te lijden schade.

9. Montage, installatie en/of inbedrijfstelling
9.1 Indien Staad zaken levert, draagt Staad voor de montage, installatie en/of inbedrijfstelling slechts zorg, indien en voor zover dat uitdrukkelijk is overeengekomen.
9.2 Indien en voor zover Staad voor de montage, installatie en inbedrijfstelling zorg draagt, geldt het volgende:
a. Afnemer verleent alle medewerking, die nodig is om Staad in staat te stellen de montage, installatie en/of inbedrijfstelling tijdig en deugdelijk te kunnen (doen) uitvoeren. Hij draagt tijdig in ieder geval zorg voor: een goede en veilige toegang tot de werkplek, zo nodig ook buiten de bij Afnemer gebruikelijke werktijden; de aanwezigheid van vergunningen, voor zover voor de uitvoering van de werkzaamheden vereist; een losplaats alsook voldoende opslagruimte, voor zover nodig overdekt en afsluitbaar; de benodigde energie, water, brand- en smeerstoffen en, tenzij anders wordt overeengekomen, de benodigde ladders, steigers en ander door Staad aan te wijzen hulpmateriaal.
b. Afnemer draagt er voor zorg, dat alle werkzaamheden, waarop door Staad bij de montage, installatie en/of inbedrijfstelling moet worden voortgebouwd en waarvan niet is overeengekomen dat zij door Staad worden uitgevoerd – bijvoorbeeld alle demontage werkzaamheden en alle elektricien- en loodgieterwerkzaamheden, alle grond-, metsel-, fundatie-, timmer- en schilderwerk en verder alle andere werkzaamheden van bouwkundige aard, tijdig en deugdelijk worden uitgevoerd. Afnemer pleegt regelmatig overleg met Staad en verschaft haar alle informatie nodig voor een goede afstemming op elkaar van de wederzijdse werkzaamheden.
c. Afnemer verleent alle medewerking ter bewerkstelliging en handhaving van de veiligheid op de werkplek, daarbij mede in acht nemend de terzake geldende wettelijke en bedrijfsvoorschriften. In het bijzonder draagt hij zorg voor voorzieningen in verband met brand.


10. Kwaliteit; keuring; herstel van gebreken; servicebeurten
10.1 Staad levert goederen en verricht werkzaamheden die voldoen aan de kwaliteitseisen, die uitdrukkelijk zijn overeengekomen, en aan de wettelijke voorschriften - met name die met betrekking tot bediening, gebruik op wegen en veiligheid - die ten tijde van de laatste aanbieding van Staad in Nederland van kracht zijn. Raakt Staad na de laatste aanbieding van hem maar vóór de aflevering bekend met nieuwe relevante wettelijke voorschriften in Nederland, dan meldt Staad dat aan Afnemer. In onderling overleg vindt, aanpassing van de door Staad te leveren prestatie plaats. De leveringstermijn wordt voor zoveel nodig aangepast en de voor Staad uit de aanpassing voortvloeiende extra-kosten komen voor rekening van
Afnemer. Voor zover met betrekking tot te leveren goederen of te verrichten prestaties niet uitdrukkelijk kwaliteitseisen zijn overeengekomen, zal de kwaliteit van de te leveren goederen en prestaties niet liggen beneden de goede gemiddelde kwaliteit.
10.2 Voor zover een vergunning voor het bezit en/of gebruik van goederen is vereist, draagt Afnemer zelf zorg voor de verkrijging daarvan.
10.3 Na aflevering van goederen of na de mededeling van Staad aan Afnemer dat hij de overeengekomen werkzaamheden heeft voltooid, dient Afnemer de goederen en/of werkzaamheden ten spoedigste maar in ieder geval binnen tien (10) werkdagen na de aflevering of de mededeling van Staad zorgvuldig op volledigheid en deugdelijkheid te controleren. Op tekorten en/of gebreken - (zijnde ieder niet voldoen aan het overeengekomene) - die Afnemer in de in de vorige zin genoemde periode bij een zorgvuldige controle had kunnen ontdekken of die hij heeft ontdekt maar vervolgens niet binnen één-en-twintig (21) kalenderdagen na de aflevering of de mededeling van Staad schriftelijk aan Staad heeft gemeld, kan hij tegenover Staad geen beroep meer doen. Een en ander geldt ook in geval van deelleveringen.
10.4 Tekorten of gebreken, waarvan bij de in 10.3 bedoelde controle blijkt en die tijdig schriftelijk aan Staad zijn gemeld, als ook tekorten of gebreken, die bij de in 10.3 bedoelde controle niet hadden kunnen worden ontdekt maar binnen zes maanden na de aflevering of de mededeling van Staad alsnog aan het licht treden en binnen tien (10) kalenderdagen na de ontdekking schriftelijk aan Staad worden gemeld, zal Staad voor zoveel mogelijk ongedaan maken door aanvulling of – naar zijn keuze van Staad.
– herstel of vervanging. Voor zover hierna in 10.5 niet anders wordt bepaald, geschiedt dat ongedaan maken voor rekening van Staad.
10.5 Met betrekking tot het ongedaan maken van tekorten en gebreken gelden verder nog de volgende bepalingen:
a. Staad zal zich inspannen om het ongedaan maken zo spoedig als bij de gegeven omstandigheden mogelijk is uit te (doen) voeren. Afnemer biedt alle daartoe vereiste medewerking.
b. Het ongedaan maken geschiedt zoveel mogelijk op een door Staad daartoe aan te wijzen plaats. De goederen reizen naar en van die plaats voor rekening en risico van Afnemer.
c. In geval van ongedaan maken buiten Nederland komen ook de reis- en verblijfkosten van hen, die onderzoek verrichten en het ongedaan maken uitvoeren, voor rekening van Afnemer.
d. Goederen of onderdelen, die bij vervanging vrij komen, worden automatisch eigendom van Staad.
e. Doen zich tekorten of gebreken voor met betrekking tot goederen, die Staad van derden heeft verkregen, of met betrekking tot werkzaamheden, die Staad door derden heeft doen uitvoeren, dan - onverminderd het in 10.3 bepaalde - geschiedt het ongedaan maken daarvan slechts kosteloos, voor zover de derde de kosten van ongedaan maken voor zijn rekening neemt.
f. Afnemer heeft geen recht jegens Staad op ongedaan maken van tekorten en gebreken, waarvan aannemelijk is dat zij het gevolg zijn van normale slijtage, van onoordeelkundig of onzorgvuldig gebruik- van gebruik niet overeenkomstig de bestemming- of van het niet (juist) opvolgen van bepaalde aanwijzingen dan wel instructies van Staad.
g. Het recht van Afnemer jegens Staad op ongedaan maken van tekorten en gebreken vervalt, wanneer Afnemer het ongedaan maken zonder voorafgaande toestemming van Staad zelf uitvoert of door een derde doet uitvoeren.
h. Het zich voordoen van tekorten of gebreken vormt geen grond voor opschorting van de betalingsverplichting van Afnemer jegens Staad. Komt Afnemer ook na een schriftelijke aanmaning daartoe zijn betalingsverplichting niet na, dan brengt dat verval van zijn recht op herstel van tekorten en gebreken mee.
10.6 Indien Afnemer reclameert ter zake van een tekort of gebrek dat niet of slechts tegen voor Staad onevenredig hoge kosten ongedaan kan worden gemaakt, is Staad niet tot het ongedaan maken van het gebrek of tekort gehouden. In dat geval wordt de prijs voor het geleverde verminderd, welke vermindering zoveel mogelijk op basis van overleg tussen Staad en Afnemer en met inachtneming van de bij het sluiten van de betreffende overeenkomst gehanteerde eenheidsprijzen wordt vastgesteld, of kan de betreffende overeenkomst door ieder van de partijen schriftelijk voor ontbonden worden verklaard. Afnemer is uitsluitend gerechtigd de betreffende overeenkomst voor ontbonden te verklaren, indien het niet ongedaan te maken tekort of gebrek voor hem zo bezwaarlijk is dat ook ondanks een prijsvermindering handhaving van de betreffende overeenkomst in redelijkheid niet van hem kan worden gevergd.
10.7 Het zich voordoen van tekorten of gebreken, ten aanzien waarvan Staad een plicht tot ongedaan maken heeft, kan - buiten het in 10.6 genoemde geval - pas dan een grond voor ontbinding door Afnemer van de betrokken overeenkomst vormen, wanneer Staad ook na een schriftelijke aanmaning daartoe nalaat om binnen een alle omstandigheden in aanmerking genomen redelijke termijn het tekort of gebrek alsnog ongedaan te maken.
10.8 Afnemer heeft met betrekking tot te leveren voertuigen, machines en installaties recht op gratis onderhoudsbeurten, voor zover dat bij het sluiten van de betreffende overeenkomst is overeengekomen.
10.9 Iedere vordering van Afnemer ter zake van nakoming, vernietiging of ontbinding van de overeenkomst vervalt, indien hij niet op rechtsgeldige wijze tegen Staad een rechtsvordering aanhangig heeft gemaakt binnen zes (6) maanden, nadat hij overeenkomstig het in 10.3 en 10.4 bepaalde een tekort of gebrek tijdig heeft gemeld.


11. Strijd met industriële/intellectuele eigendomsrechten
11.1 Staad is verplicht goederen te leveren, die in Nederland geen inbreuk maken op industriële of intellectuele eigendomsrechten van derden. Wordt Afnemer door een derde aangesproken in verband met strijd in Nederland met een industrieel of intellectueel eigendomsrecht, dan stelt hij Staad hiervan onverwijld in kennis en laat hij aan Staad de behandeling en afwikkeling van de aanspraak van de derde over. Acht Staad de aanwezigheid van strijd in Nederland met een industrieel of intellectueel recht aannemelijk, dan is Staad gerechtigd – naar haar keuze en overigens in overleg met Afnemer – om de inbreuk op te heffen door aanpassing of vervanging van de betrokken zaak of door verwerving van een licentie dan wel om de betrokken zaak terug te nemen tegen terugbetaling van de ervoor ontvangen koopprijs. De kosten van de behandeling en afwikkeling van de aanspraak van de derde komen voor rekening van Staad, die voor het overige niet tot vergoeding van enige schade is gehouden.
11.2 Wanneer Staad ter uitvoering van een overeenkomst met Afnemer gebruik maakt van materialen, tekeningen, modellen, instructies e.d. van of vanwege Afnemer en een derde Staad aanspreekt - wegens inbreuk op een industrieel of intellectueel recht in verband met het gebruik van materialen, tekeningen, modellen, instructies e.d. van of vanwege Afnemer, stelt zij Afnemer hiervan onverwijld in kennis. Staad laat de behandeling en afwikkeling van de aanspraak van de derde aan Afnemer over, die alle met de aanspraak van de derde verband houdende kosten en schade van hemzelf en van Staad voor zijn rekening neemt. Staad is bevoegd hetzij de uitvoering van de betrokken overeenkomst op te schorten in afwachting van het resultaat van het optreden van Afnemer tegenover de derde, hetzij de betrokken overeenkomst met onmiddellijke ingang te ontbinden zonder tot enige schadevergoeding gehouden te zijn.


12. Overmacht
12.1 Voor Staad gelden als overmacht omstandigheden van feitelijke, juridische of andere aard, die - al dan niet voorzienbaar - buiten zijn schuld de tijdige nakoming van de overeenkomst verhinderen of bijzonder bezwaarlijk doen zijn. Als zodanige omstandigheden gelden onder meer: stakingen; bedrijfsbezettingen; productieonderbrekingen als gevolg van machinebreuk, storingen in toevoer van energie en water of brand e.d.; import-, export- en productieverboden en andere overheidsmaatregelen; transportbelemmeringen; tekort schieten van toeleveranciers en hulppersonen.
12.2 Doet zich aan de zijde van Staad een omstandigheid van overmacht voor, dan zal zij Afnemer hiervan met bekwame spoed in kennis stellen. Tenzij buiten twijfel is dat de overmacht toestand dertig volle werkdagen of langer gaat duren, worden de verplichtingen, waarvan de nakoming door overmacht wordt verhinderd of voor Staad bijzonder bezwaarlijk wordt, en de daartegen overstaande, nog niet nagekomen verplichtingen opgeschort, zonder dat enig recht op schadevergoeding ontstaat. Zodra buiten iedere twijfel is dat de overmacht toestand langer dan dertig volle werkdagen zal duren, of zodra de overmacht toestand langer dan dertig volle werkdagen heeft geduurd, is ieder der partijen bevoegd de overeenkomst door middel van een tot de andere partij te richten schriftelijke verklaring te ontbinden, zonder dat enig recht op schadevergoeding ontstaat.


13. Aansprakelijkheid
13.1 Indien de uitvoering van een opdracht of dienst door Staad mocht leiden tot een betaling op grond van een ongedaanmakingsverbintenis en/of op grond van aansprakelijkheid of tekortkoming, dan zal de totale betaling steeds beperkt zijn tot het bedrag dat in het desbetreffende geval door de [aansprakelijkheids]verzekeraar onder de toepasselijke aansprakelijkheidsverzekering van Staad wordt uitgekeerd, met inbegrip van het eigen risico dat Staad in het desbetreffende geval in verband met die aansprakelijkheidsverzekering draagt, met dien verstande dat per schadegeval een maximum van € 1.125.000,- geldt.
13.2 Bij verhuur kan de aansprakelijkheid van Staad nooit meer bedragen dan de som van de reeds ontvangen huurbedragen exclusief BTW. Elke vorm van projectaansprakelijkheid wordt door Staad op voorhand afgewezen.
13.3 In het geval – om welke reden dan ook – geen uitkering op grond van de in artikel 13.1. bedoelde aansprakelijkheidsverzekering mocht plaatsvinden, zal de totale betaling van Staad voor directe schade in geen geval meer bedragen dan het factuurbedrag dat ziet op de werkzaamheden in verband waarmee de vordering is ontstaan. De bovenstaande beperking van aansprakelijkheid zal niet worden ingeroepen wanneer schade een gevolg is van opzet of grove schuld van Staad.
13.4 Aansprakelijkheid voor indirecte schade, daaronder onder meer doch niet uitsluitend begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen, verlies van gegevens en schade door bedrijfsstagnatie en leegloop, is te allen tijde uitgesloten.
13.5 De mogelijkheid tot het instellen van enige rechtsvordering dan wel het aanhangig maken van enig geschil door Afnemer ter zake van of naar aanleiding van de overeenkomst tussen partijen vervalt c.q. verjaart na verloop van één jaar nadat de aanleiding daartoe is ontstaan.
13.6 Afnemer zal Staad vrijwaren tegen alle vorderingen van derden, ongeacht op welke grond, in verband met de door Staad aan Afnemer geleverde goederen en diensten of verrichte werkzaamheden, tenzij en voor zover Afnemer aantoont dat er geen verband bestaat tussen de
vordering van de derde met enige omstandigheid die voor risico van de Afnemer komt.
13.7 Indien Afnemer Staad op grond van een van een derde overgenomen vordering aanspreekt tot vergoeding van schade, bij de veroorzaking waarvan Staad op enigerlei wijze direct of indirect is betrokken, kan Staad zich tegenover Afnemer ook op bovenstaande bepalingen beroepen.
13.8 De bovenstaande bepalingen gelden mede ten behoeve van de personen, die op enigerlei wijze betrokken zijn bij de uitvoering van jegens Afnemer bestaande verplichtingen van Staad.


14. Toepasselijk recht; bevoegde rechter
14.1 Op de rechtsverhouding(en) tussen Staad en Afnemer is exclusief het Nederlands recht van toepassing. Het Weens Koopverdrag wordt uitdrukkelijk uitgesloten.
14.2 Voor zover dwingende wetsbepalingen niet anders meebrengen en partijen ook niet alsnog arbitrage overeenkomen, is de rechter, binnen wiens ressort Staad zijn hoofdvestiging heeft, bij uitsluiting bevoegd kennis te nemen van geschillen, die tussen Staad en Afnemer over of samenhangend met een rechtsverhouding tussen hen rijzen en niet in der minne kunnen worden opgelost. Staad blijft echter bevoegd Afnemer ook in rechte aan te spreken – naar keuze van Staad – bij de rechter in wiens ressort de hoofdvestiging van Afnemer dan wel die nevenvestiging van Afnemer, die nauw bij het geschil is betrokken, is gelegen.
14.3 Komen partijen alsnog arbitrage overeen, dan zal die arbitrage, tenzij alsdan anders wordt overeengekomen, worden beheerst door de alsdan geldende arbitrageregels van de Raad van Arbitrage voor de Metaalnijverheid en –Handel te ’s-Gravenhage. 

Want to know more about our machines?

Please contact us. We love to tell you more about it!

Call +31 413 725 111 Or visit our contactpage